Sustainable Development Principle

 

 การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เงื่อนไขทางการตลาด ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการให้องค์กรแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ข้างต้นเข้าเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการของบริษัทฯ จึงจัดให้มีการดำเนินการการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านทาง 3 มิติ โดยมีแนวทางการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละมิติดังนี้;

1. มิติด้านบรรษัทภิบาล (Governance Risk and Compliance, GRC Dimension) มีแนวทางดำเนินการดังนี้ “ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส ในทุกสถานการณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล”ประกอบด้วยการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารและจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
2. มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsible, SR Dimension) มีแนวทางดำเนินการดังนี้ “ไม่มีอันตราย กับทุกคน ทุกเวลา ถือมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน และรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย” ประกอบด้วยการกำกับดูแลพนักงานและผู้รับเหมา (Employee and Contractor Management) ความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงานและคู่ค้า (Health and Safety)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาความรู้ (Human Capital Management) ความรับผิดชอบต่อชุมชน (Communities Responsible) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
3. มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Dimension) มีแนวทางดำเนินการดังนี้ “พร้อมอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และ การผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption)
 
 

ประกาศ ณ. วันที่ 20 มกราคม 2564
ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่  5 พฤษภาคม 2564

 

ดาวน์โหลด | รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (ผลิตน้ำยางสังเคราะห์ไนไตร์ล) และบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (ผลิตยางสังเคราะห์) ได้รับเหรียญเงินโดยอยู่ใน Top 25 ของบริษัทที่ได้รับการประเมินความยั่งยืนโดย ECOVADIS

โดยมีคะแนนความยั่งยืน 59/100 หรือ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 79

*เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 79 หมายความว่าคะแนนของเราสูงกว่าหรือเท่ากับของบริษัททั้งหมดที่จัดอันดับโดย EcoVadis (เป็นอันดับ ณ. ขณะช่วงเวลาที่ประกาศผล)

 

ดาวน์โหลด |  BANGKOK_SYNTHETICS_CO_LTD_(NBL_PLANT)_(MAP_TA_PHUT_SITE)_EcoVadis_Rating_Certificate

ดาวน์โหลด |  BST_ELASTOMERS_CO_LTD_EcoVadis_Rating_Certificate

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด  | BST ESG Policy 

ดาวน์โหลด | BSTE ESG Policy