SD4 Admin

SD4 Admin

BST Group รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (Site2 NBL) และบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564 (ธงขาว-ดาวเขียว : Green Star Award) จำนวน 3 รางวัล และรับประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (ธงขาว-ดาวทอง : Gold Star Award) จำนวน 3 รางวัล รวมทั้งหมด 6 รางวัล จากคุณพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจะพิจารณามอบให้แก่องค์กรที่มีการรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับดีเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ

BST เพิ่มโอกาสผู้รอดชีวิต ส่งมอบอุปกรณ์กู้ชีพในรถพยาบาล มูลค่ากว่า 200,000 บาท
 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คุณวิโรจน์ เลิศสลัก ผู้จัดการโรงงาน คุณสมเกียรติ บุญศักดิ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือ BST ร่วมส่งมอบอุปกรณ์กู้ชีพในรถพยาบาล มูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ และผู้ประสบอุบัติเหตุจากท้องถนน เพิ่มโอกาสผู้รอดชีวิตและลดอัตราการเสียชีวิตได้มากขึ้น โดยส่งมอบให้กับมูลนิธิสว่างพรกุศล ระยอง จุดมาบตาพุด โดยมีคุณกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิสว่างพรกุศล ระยอง จุดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
BST เดินหน้าพัฒนาศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ระยอง
 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) สนับสนุนผ้าม่านกันแสงแดด ให้กับศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ระยอง รวมเป็นงบประมาณ 40,000 บาท ภายใต้โครงการ ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้าง ความดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ อสม. ประชาชน และผู้มาใช้บริการอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ได้มีบรรยากาศที่ดี และปลอดภัยจากแสงแดดที่เข้ามาภายในอาคารทำให้อากาศร้อน โดยนายวชิระ ศิลาแสงรุ้ง ผู้จัดการแผนกกระบวนการผลิต BST เป็นตัวแทนบริษัท ส่งมอบให้กับคุณณรงค์ เคล้าคล่อง ประธานชุมชนโขดหินมิตรภาพ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ของศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

วันที่ 17 มิ.ย. 65 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือ BST นำโดยคุณสิทธวีร์  ตันตราสัย ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย คุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมพนักงานจิตอาสา ร่วมปรับปรุงพื้นผิวถนนโดยเติมยางมะตอยบริเวณรอยต่อผิวถนน ภายใต้โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” โดยมีคุณสุนทร ปริญจิตต์ ประธานชุมชนบ้านพลง และชาวชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงระดับพื้นผิวถนนทางเข้าชุมชนบ้านพลง ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน และเป็นการสานต่อความร่วมมือดำเนินกิจกรรมระหว่างบริษัทฯ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของผู้บริหาร ที่ได้พบปะผู้นำชุมชนและสานเสวนาเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” ดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ 7 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตอบแทนสู่ชุมชนและสังคมภายนอก โดยเขียนโครงการมานำเสนอผ่าน “คณะทำงานโครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยโครงการที่จะผ่านการพิจารณาอนุมัติต้องเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนหรือกลุ่มบุคคลเป็นส่วนใหญ่ และมุ่งเน้นกิจกรรมที่พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ตอบโจทย์ความยั่งยืนต่อไป

กรุงเทพ ซินธิติกส์ (โรงงานน้ำยางไนไตร์ล) และบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ได้รับเหรียญเงินโดยอยู่ใน Top 25 ของบริษัทที่ได้รับการประเมินความยั่งยืนโดย ECOVADIS โดยมีคะแนนความยั่งยืน: 59/100 หรือ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 79

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 79 หมายความว่าคะแนนของเราสูงกว่าหรือเท่ากับของบริษัททั้งหมดที่จัดอันดับโดย EcoVadis (เป็นอันดับ ณ. ขณะช่วงเวลาที่ประกาศผล)

 

EcoVadis เป็นผู้ให้บริการจัดอันดับความยั่งยืนแบบองค์รวมระดับโลก ซึ่งครอบคลุมระบบบริหารจัดการในวงกว้าง ด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยบริษัทแต่ละแห่งจะได้รับการประเมินในประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยอ้างอิงตามขนาด อุตสาหกรรม และสถานที่ตั้งของบริษัทนั้นๆ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา BST Group ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล เพื่อการศึกษา และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 5-8 มิ.ย. 2565 ในชื่อ “เปลี่ยนขยะ เป็นกองบุญ” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด กนอ. วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ชุมชนวัดชากลูกหญ้า และมีผู้ประกอบการให้การตอบรับร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก โดยบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ หรือ BST ได้รวบรวมวัสดุรีไซเคิล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาร่วมทำบุญด้วย อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน

5 มิถุนายน l วันสิ่งแวดล้อมโลก

Corporate News วันอาทิตย์, 05 มิถุนายน 2565 07:32
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน นั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของทุกคน ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะช่วยกัน เพื่อโลกใบนี้ | วันสิ่งแวดล้อมโลก
 
 
"วิธีรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

1. Circular Economy แยกขยะให้ถูกวิธี แปลง "ขยะให้กลายเป็น "ทรัพย์" อีกทั้งส่งเสริมแนวคิด “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” 

2. Packaging ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ Reuse ได้ผลิตจากวัสดุ Recycle หรือจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

3. EV Car ลดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้คนหันมาสนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพราะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนไม่ปล่อยมลพิษและควันดำ

4. Plant Based Food อร่อยด้วยช่วยโลก หรือจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

5. Solar Rooftop ตัวช่วยประหยัดไฟ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันหมด เป็นพลังงานสะอาดช่วยลดคำไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก

6. Vertical Garden & Farm จัดสวนรักษ์โลกแนวใหม่ จัดสวนแนวตั้งที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพิ่มทัศนียภาพ ช่วยฟอกอากาศ และลดอุณหภูมิของบ้านหรืออาคาร

7. ลงทุนใน Green Investment เลือกลงทุนที่คำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสังคมและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นตัวเลือกที่กำลังได้รับ

 
 
ขอฟังวิธี “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" ยังไงในแบบที่เพื่อนๆ ทำ หรือไอเดียโดน ๆ มาแชร์กันหน่อยนะ!
 
ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

BST ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) นำโดยคุณชาตรี ชื่นชมสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมและมอบเงินทำบุญ  เนื่องในกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  มิถุนายน   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

จิตอาสา BST ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์แม่ปูคืนสู่ธรรมชาติ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดและร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปี 2565 โดยทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปล่อยแม่พันธุ์ปูม้า จำนวนรวม 170 ตัว  คืนสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ และมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล สร้างสมดุลระบบนิเวศวิทยา และเพิ่มรายได้ให้กลุ่มประมงโดยรอบ ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ตะเภาสามัคคี ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง