โครงการ BST Group พบชุมชน สานเสวนาผ่านออนไลน์

CSR News วันอาทิตย์, 10 เมษายน 2565 18:39

โครงการBST Group พบชุมชนสานเสวนาผ่านออนไลน์ 

 เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2565 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) และบริษัทในเครือฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดโครงการ BST Group พบชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งมีชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ประกอบการเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ รวม 29 ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ ข้อมูลโครงการส่วนขยาย ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และข้อมูลด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่น และตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน