“BST สานต่อ “โครงการร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” เข้าสู่ปีที่ 7 ชุมชนบ้านพลง

CSR News วันพุธ, 22 มิถุนายน 2565 08:53

วันที่ 17 มิ.ย. 65 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือ BST นำโดยคุณสิทธวีร์  ตันตราสัย ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย คุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมพนักงานจิตอาสา ร่วมปรับปรุงพื้นผิวถนนโดยเติมยางมะตอยบริเวณรอยต่อผิวถนน ภายใต้โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” โดยมีคุณสุนทร ปริญจิตต์ ประธานชุมชนบ้านพลง และชาวชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงระดับพื้นผิวถนนทางเข้าชุมชนบ้านพลง ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน และเป็นการสานต่อความร่วมมือดำเนินกิจกรรมระหว่างบริษัทฯ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของผู้บริหาร ที่ได้พบปะผู้นำชุมชนและสานเสวนาเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” ดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ 7 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตอบแทนสู่ชุมชนและสังคมภายนอก โดยเขียนโครงการมานำเสนอผ่าน “คณะทำงานโครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยโครงการที่จะผ่านการพิจารณาอนุมัติต้องเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนหรือกลุ่มบุคคลเป็นส่วนใหญ่ และมุ่งเน้นกิจกรรมที่พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ตอบโจทย์ความยั่งยืนต่อไป