CSR News | กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 17 มิ.ย. 65 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือ BST นำโดยคุณสิทธวีร์  ตันตราสัย ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย คุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมพนักงานจิตอาสา ร่วมปรับปรุงพื้นผิวถนนโดยเติมยางมะตอยบริเวณรอยต่อผิวถนน ภายใต้โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” โดยมีคุณสุนทร ปริญจิตต์ ประธานชุมชนบ้านพลง และชาวชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงระดับพื้นผิวถนนทางเข้าชุมชนบ้านพลง ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน และเป็นการสานต่อความร่วมมือดำเนินกิจกรรมระหว่างบริษัทฯ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของผู้บริหาร ที่ได้พบปะผู้นำชุมชนและสานเสวนาเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” ดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ 7 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตอบแทนสู่ชุมชนและสังคมภายนอก โดยเขียนโครงการมานำเสนอผ่าน “คณะทำงานโครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยโครงการที่จะผ่านการพิจารณาอนุมัติต้องเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนหรือกลุ่มบุคคลเป็นส่วนใหญ่ และมุ่งเน้นกิจกรรมที่พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ตอบโจทย์ความยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา BST Group ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล เพื่อการศึกษา และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 5-8 มิ.ย. 2565 ในชื่อ “เปลี่ยนขยะ เป็นกองบุญ” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด กนอ. วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ชุมชนวัดชากลูกหญ้า และมีผู้ประกอบการให้การตอบรับร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก โดยบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ หรือ BST ได้รวบรวมวัสดุรีไซเคิล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาร่วมทำบุญด้วย อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน

จิตอาสา BST ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์แม่ปูคืนสู่ธรรมชาติ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดและร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปี 2565 โดยทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปล่อยแม่พันธุ์ปูม้า จำนวนรวม 170 ตัว  คืนสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ และมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล สร้างสมดุลระบบนิเวศวิทยา และเพิ่มรายได้ให้กลุ่มประมงโดยรอบ ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ตะเภาสามัคคี ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จ.ระยอง โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จ.ระยอง และยังมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด คณะครูและนักการภารโรงของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกิจกรรม D DAY จิตอาสาทาสีและวาดรูประบายสีกำแพงให้สวยงาม ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึ่งดูแลเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่ม BST จำนวน 20 แพ็ค โดยมีบาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อำนวยการศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายที่ทำกิจกรรมนี้ร่วมกัน เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ