“อีกหนึ่งรางวัลความยั่งยืนที่เราได้รับ"

Corporate News วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565 11:29

กรุงเทพ ซินธิติกส์ (โรงงานน้ำยางไนไตร์ล) และบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ได้รับเหรียญเงินโดยอยู่ใน Top 25 ของบริษัทที่ได้รับการประเมินความยั่งยืนโดย ECOVADIS โดยมีคะแนนความยั่งยืน: 59/100 หรือ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 79

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 79 หมายความว่าคะแนนของเราสูงกว่าหรือเท่ากับของบริษัททั้งหมดที่จัดอันดับโดย EcoVadis (เป็นอันดับ ณ. ขณะช่วงเวลาที่ประกาศผล)

 

EcoVadis เป็นผู้ให้บริการจัดอันดับความยั่งยืนแบบองค์รวมระดับโลก ซึ่งครอบคลุมระบบบริหารจัดการในวงกว้าง ด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยบริษัทแต่ละแห่งจะได้รับการประเมินในประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยอ้างอิงตามขนาด อุตสาหกรรม และสถานที่ตั้งของบริษัทนั้นๆ