career process

 

นโยบายด้านการบริหารบุคลากร เรามองว่า พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน จึงต้องดูแลกันอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสวัสดิการ ผลประโยชน์ ความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับและหน้าที่อันสำคัญคือ การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน

ในด้านการสรรหาคนเข้ามาร่วมงานกับเรา

BST พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและนอกเหนือไปจากความรู้ประสบการณ์ทำงาน ก็คือ ทัศนคติ มุมมองต่อการใช้ชีวิตการทำงานกับเพื่อร่วมงานและต่อสังคม มีศักยภาพในการทำงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ Leadership คิดดี พูดดี ทำดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

เน้นการทำงานร่วมกัน อย่างประสานสอดคล้องของทุกทีม โดยยึดมั่นตามวัฒนธรรมองค์กร Success together เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างสรรค์ความสำเร็จ อันประกอบไปด้วย ค่านิยมหลัก 7 ประการ ได้แก่ Safety ,unity, Customer Focus, Continuous Improvement, Envisioning, Sense of Ownership และ Society

ซึ่งคนที่จะรับเข้ามาอยู่ด้วยกัน หากมีค่านิยมเดียวกับเรา ก็จะเข้ามาอยู่ใน สังคมการทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงานด้วยกัน

 

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 • Legal Officer / เจ้าหน้าที่กฎหมาย

  Job Highlights

  •  
   Bachelor’s Degree in Law.
  •  
   A minimum of 3 years working experience.
  •  
   Contract Management Officer

  Job Description

  We are seeking an experience Middle-Level Associate to be part of the exciting and dynamic work undertaken by petrochemical industries based in Bangkok.

  Responsibilities
  • Responsible for all legal matters relating to company’s businesses.
  • Research and provide and legal advice and legal updates to business and other supporting units for corporate matters and daily basis on compliance policies and issues.
  • Review and draft business contracts of the organization both in Thai and English.
  • Provide legal opinion and comment to all departments of the company.
  • Provide legal documents such as Power of Attorney, documents relating to business law.
  • Coordinate with outsource lawyers regarding legal action.
  • Ensure that the Company is in compliance with all relevant laws, rules and regulations as well as Petrochemical Industrial units.

  Education / Experience 

  • Bachelor’s Degree in Law.
  • A minimum of 3 years working experience.
  • Excellent spoken & written English (TOEIC score of at least 750)
  • Good organizational and communication skills.
  • Detail-oriented and able to work under pressure.
  • Experience in petrochemical industries will be an advantage.

  The attractive remuneration package ( Salary, Bonus, Provident Fund, Group Insurances (Health, Accident and Life) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified.

 • ช่างเทคนิคเครื่องมือวัดและระบบควบคุม | สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  หน้าที่และวัตถุประสงค์หลัก // Job Highlight

  • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน และงานซ่อมบำรุงตามคำร้องขอ
  • ทดสอบการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  • เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของฝ่ายผลิตให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

  ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ// Responsibilities

  1. ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมตามแผนเชิงป้องกัน และตามคำร้องขอ อีกทั้งบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีสถานณะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  2. ทำเอกสารอนุญาตทำงาน และประสานงานกับหัวหน้ากะส่วนงานผลิตเพื่อออกใบอนุญาตทำงาน อีกทั้งแจ้งผลการซ่อมให้กับหน่วยงานแจ้งซ่อมทราบ
  3. ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องมือวัดและระบบควบคุมที่ได้รับการซ่อมบำรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ถูกต้องปลอดภัย กรณีมีเหตุผิดปกติ (Incident) หรืออุบัติเหตุ (Accident) จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
  4. จัดทำรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและระบบควบคุม และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลงในระบบ CMMS
  5. จัดทำรายการเบิก-จ่ายเครื่องมือ ตามขั้นตอนการบำรุงรักษา เพื่อขออนุมัติและส่งให้เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   

  คุณสมบัติเบื้องต้น// Qualification

  • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือวัด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • มีพื้นฐานทางด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุม และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
  • สามารถวางแผนงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวัดได้ (Preventive Maintenance)
 • วิศวกรจัดซื้อ l สถานที่ : สาทร กรุงเทพฯ

  ตำแหน่ง : วิศวกรจัดซื้อ

  สถานที่   สำนักงานใหญ่, สาธร กรุงเทพฯ

  Job Summary

  • Manage efficient the procured Chemicals/Services in-full and on time, optimum cost, meet quality and complied by law and regulation.
  • Efficient Procurement – by comparing specification/manufacturing site/customer reference including confident level in sole sale/agent representative and negotiating prices and contracts.
  • Make confident and minimize risk for security of supply of the procured chemicals and services including sourcing and seek new sources of supply.
  • Analyze price comparison, reasonable price adjustment, vendor selection and risk management.
  • Evaluate/analyze the possibility impact, relating situation, technology change, supply ability and any constraints to be impact on procurement.
  • Develops, decides, communicates and implements tactical or strategic plans for procurement role
  • Negotiate conflicting issues across business segments, areas, functions & external counterparts.
  • Apply international knowledge and practice of business integration and economic impact to decision making.
  • Manage, evaluate the external counterparts and make long-term relationship with strategic counterparts.
  • Perform regular performance evaluation and review with suppliers to drive continuous improvements and to deliver high quality products at competitive pricing

   

  Education / Experience 

  • Bachelor’s degree or Master’s degree in Chemical Engineering or Chemistry.
  • 1-3 years-experience in procurement role is preferable.
  • Knowledge in Incoterms and Import procedure is preferable.
  • Digital Ability (Advance Excel – Macro/VBA, Data Visualization – Tableau/ Power BI) is preferable

   

  General requirements

  • Good command of both spoken and written in English (TOEIC: 600 up)
  • Good interpersonal relationship with positive leadership/attitude
  • Computer literate and Proficient in MS-Office (MS-word, excel, power point)

   

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

   

   

 • พนักงานปฏิบัติการผลิต l สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการผลิต

  สถานที่  มาบตาพุด, ระยอง

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  • ตรวจสอบดูแลความพร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ พร้อมกับควบคุมการเดินเครื่องจักรและป้อนวัตถุดิบเข้าเครื่องจักร รวมถึงรายงานผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเครื่องจักรมีความผิดปกติ
  • ดำเนินการจัดเตรียมสารเคมีและควบคุมการ Load วัตถุดิบและ/หรือสิ้นค้า ทั้งทาง Truck และ/หรือ Package เข้าสู่ถังบรรจุ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลต่างๆ
  • ปฏิบัติงาน Start Up, Shut Down และ Normal Operate ตามขั้นตอนที่กำหนด
  • บันทึกสภาวะการทำงานสำหรับรับ-ส่งกะ ประชุมแจ้งข้อมูลให้กะต่อไปทราบ
  • ดำเนินการเก็บตัวอย่างตามข้อกำหนดความปลอดภัย
  • จัดเตรียม ทำความสะอาด เตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนและหลังการผลิต

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  -  วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาปิโตรเคมี สาขาเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  -  เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.7 ขึ้นไป

  -  มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานปิโตรเคมี ตั้งแต่ 0-3 ปีขึ้นไป

  -  มีความรู้ในด้านกระบวนการผลิต

  -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

  -  มีความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ / Lab Technician

  พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ / Lab Technician

   

  Bangkok Synthetics Co., Ltd.
   
  Work Location : Rayong
   
   
   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • ทำการทดลอง บันทึกผลการทดลอง และรายงานผลการทดลองตามงานที่ได้มอบหมาย
  • จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือรวมถึงการทวนสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในห้องปฏิบัติการ
  • ควบคุมเอกสารและติดตามความปลอดภัย
  • ทดสอบงานวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลเบื้องต้น สรุปข้อมูลผลการทดลองประจำวันให้มีความถูกต้องแม่นยำ

  คุณสมบัติเบื้องต้น :
  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาปิโตรเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม เคมีการยาง หรือเทียบเท่า

  • เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.7 ขึ้นไป

  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานปิโตรเคมี ตั้งแต่ 0-5 ปีขึ้นไป

  • มีความรู้ในด้านกระบวนการผลิต

  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

  • มีความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

   

   
 • Procurement Engineer | Location : Map Ta Phut, Rayong

  Position: Procurement Engineer

  Location: Map Ta Phut, Rayong

  Report to:  Procurement Division Manager – Plant & Project

   

  Job Summary

  • Manage efficient the Product/Services/Project in-full and on time, optimum cost, meet quality and complied by law and regulation.
  • Efficient Procurement – by comparing specification/manufacturing site/customer reference including confident level in sole sale/agent representative and negotiating prices and contracts.
  • Make confident and minimize risk for security of supply of the product and Services including sourcing and seek new sources of supply.
  • Analyze price comparison, reasonable price adjustment, vendor selection and risk management.
  • Evaluate/analyze the possibility impact, relating situation, technology change, supply ability and any constraints to be impact on procurement.  
  • Develops, decides, communicates and implements tactical or strategic plans for procurement role
  • Negotiate conflicting issues across business segments, areas, functions & external counterparts.
  • Apply international knowledge and practice of business integration and economic impact to decision making.
  • Manage, evaluate the external counterparts and make long-term relationship with strategic counterparts.
  • Perform regular performance evaluation and review with suppliers to drive continuous improvements and to deliver high quality products at competitive pricing

   

  Education / Experience 

   

  • Bachelor’s degree or Master’s degree in Chemical Engineering or Chemistry.
  • 1-3 years-experience in procurement role is preferable.
  • Knowledge in Incoterms and Import procedure is preferable.

   

  General requirements

  • Good command of both spoken and written in English (TOEIC: 550 up)
  • Good interpersonal relationship with positive leadership/attitude
  • Computer literate and Proficient in MS-Office (MS-word, excel, power point)

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

  Human Resource Department
  Bangkok Synthetics Co., Ltd. & BST Elastomers Co., Ltd.

  H/Q:

  22nd Fl., 175 Sathorn City Tower, South Sathorn Road, 
  Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
  Tel : (02) 679-5120 Ext. 1609 Fax : (02) 679-5119

  Plant: 5, I-7 Road, Map Ta Phut Industrial Estate, Muang, Rayong 21150 
  Tel : (038) 038-698698 Ext. 1604 or 1609 


apply now button