sduser

sduser

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) คว้ารางวัลเกียรติยศ Green Industry Level 4 ด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 (Green Industry Level 4) ด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)โดยมีนายวิโรจน์  เลิศสลัก  ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน เป็นผู้แทน รับโล่รางวัล  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 567 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีแนวการบริหารจัดการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลถึงการเป็นวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งทางบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อันจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน.

BST ดำเนินโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง    ร่วมสร้างความดี” ปีที่ 6 อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64-บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด นำโดยนาย กิตติ อัจฉริยะภากร (ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษา) นางบุษบา บุญมั่น (ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) พร้อมพนักงาน เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องเติมอากาศในน้ำแบบกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนโขดหินมิตรภาพ ในโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” เพื่อใช้ในการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ บำบัดน้ำเสีย และลดการเกิดน้ำเน่าเสีย ซึ่งแหล่งน้ำสาธารณะแห่งนี้เป็นสถานสำคัญในการจัดงานประเพณีลอยกระทง อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนของคนในชุมชนโขดหินมิตรภาพและชุมชนใกล้เคียง โดยมีนาย ณรงค์ เคล้าคล่อง ประธานชุมชนโขดหินมิตรภาพเป็นผู้รับมอบ ณ ชุมชนโขดหินมิตรภาพ จ.ระยอง

ทั้งนี้ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน มีจิตอาสา มองเห็นปัญหาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนนำมาเสนอของบประมาณจากบริษัทฯ ในการนำไปสู่แนวทางของการมีส่วนร่วมทำประโยชน์คืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

" BST ส่งกำลังใจและความห่วงใยแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผ่านโครงการประมูลของรักของหวงผู้บริหาร”

16 พ.ย.64- บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด  ( BST)  นำโดย   นายวิโรจน์ เลิศสลัก  (ผู้จัดการโรงงาน)  นายชัชวาล ขันธทัตบำรุง (ผู้จัดการโรงงาน) นายชาตรี ชื่นชมสกุล (ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบกำลังใจและความห่วงใย แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ผ่านโครงการประมูลของรักของหวงผู้บริหาร ด้วยการสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 120 ถุง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง (นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด) นายวิเชียร ศักดิ์เจริญ (คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด) นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งโครงการประมูลของรักของหวงผู้บริหาร เป็นการนำของใช้ส่วนตัวของผู้บริหารมาร่วมประมูล เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยกัน

BST ร่วมกับ COVESTRO จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดสร้างความสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งเสริมความหลากหลายด้านชีวภาพ

9 พ.ย. 2564 - บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกับ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธุ์และสื่อสารองค์กร พร้อมพนักงาน โดยมีคุณนภาภัฒน์อู่เจริญ ประธานชุมชนวัดชากลูกหญ้า ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และส่งเสริมความหลากหลายด้านชีวภาพร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลานิล, ปลาตะเพียน และปลานวลจันทร์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,000 ตัว.

 

BST ดำเนินโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” ปีที่ 6

3 พ.ย. 2564 - บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) สนับสนุนงบประมาณในโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” ต่อเนื่องปีที่ 6 นำโดยนายภูษิต เทพเกลี้ยง รองผู้จัดการโรงงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน ส่งมอบงบประมาณแก่ โรงเรียนวัดตากวน โดยมี นางรุ่งนภา คำต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน และนายอำพร พืชพันธุ์ ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนวัดตากวน  เพื่อนำงบประมาณมาปรับปรุงพื้นที่และวางท่อระบายน้ำของโรงเรียน  เนื่องจากปัญหาการระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและซึมเข้าท่วมห้องเรียน ทำให้หนังสือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนได้รับเสียหาย ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน ทั้งนี้ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน มีจิตอาสา มองเห็นปัญหาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนนำมาเสนอของบประมาณจากบริษัทฯ ในการนำไปสู่แนวทางของการมีส่วนร่วมทำประโยชน์คืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

BST จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด สร้างความสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติส่งเสริมความหลากหลายด้านชีวภาพ29 ต.ค. 2564 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกับชุมชนโขดหินมิตรภาพ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และส่งเสริมความหลากหลายด้านชีวภาพ ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,000 ตัว นำมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

BST เร่งสนับสนุนถุงมือทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลใน จ.ระยองอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยผู้เดือดร้อน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 - บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) นำโดยนายชาตรี ชื่นชมสกุล ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เร่งเดินหน้าสนับสนุนถุงมือทางการแพทย์มอบให้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลทับมา และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รวมทั้งสิ้น 35,000 ชิ้น มูลค่า 90,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และในโอกาสบริษัทฯ ครบรอบ 30 ปี นอกจากการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 160 ชุด รวมเป็นเงินบริจาคจากพนักงาน 54,000 บาท เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-19 อีกด้วย

 

ทั้งนี้บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน และขอส่งกำลังใจให้ประชาชนคนไทยดูแลป้องกันตนเอง รักษาความสะอาด สวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-19