CSR News | กิจกรรมเพื่อสังคม

     เมื่อวันที่ 20–21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา BST ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563  บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด และ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด ได้เข้ารับโล่รางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน” (CSR-DIW Continuous Award 2020) และในปีนี้ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (โครงการผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์) ได้รับรางวัลงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Beginner Award 2020) เป็นปีแรก ซึ่งได้เกียรติจาก นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล

Page 4 of 4