BST ดำเนินโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” ปีที่ 6 อย่างต่อเนื่อง

CSR News Friday, 19 November 2021 16:27

BST ดำเนินโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง    ร่วมสร้างความดี” ปีที่ 6 อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64-บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด นำโดยนาย กิตติ อัจฉริยะภากร (ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษา) นางบุษบา บุญมั่น (ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) พร้อมพนักงาน เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องเติมอากาศในน้ำแบบกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนโขดหินมิตรภาพ ในโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” เพื่อใช้ในการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ บำบัดน้ำเสีย และลดการเกิดน้ำเน่าเสีย ซึ่งแหล่งน้ำสาธารณะแห่งนี้เป็นสถานสำคัญในการจัดงานประเพณีลอยกระทง อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนของคนในชุมชนโขดหินมิตรภาพและชุมชนใกล้เคียง โดยมีนาย ณรงค์ เคล้าคล่อง ประธานชุมชนโขดหินมิตรภาพเป็นผู้รับมอบ ณ ชุมชนโขดหินมิตรภาพ จ.ระยอง

ทั้งนี้ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน มีจิตอาสา มองเห็นปัญหาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนนำมาเสนอของบประมาณจากบริษัทฯ ในการนำไปสู่แนวทางของการมีส่วนร่วมทำประโยชน์คืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป