" BST ส่งกำลังใจและความห่วงใยแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผ่านโครงการประมูลของรักของหวงผู้บริหาร”

CSR News Wednesday, 17 November 2021 13:43

" BST ส่งกำลังใจและความห่วงใยแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผ่านโครงการประมูลของรักของหวงผู้บริหาร”

16 พ.ย.64- บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด  ( BST)  นำโดย   นายวิโรจน์ เลิศสลัก  (ผู้จัดการโรงงาน)  นายชัชวาล ขันธทัตบำรุง (ผู้จัดการโรงงาน) นายชาตรี ชื่นชมสกุล (ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบกำลังใจและความห่วงใย แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ผ่านโครงการประมูลของรักของหวงผู้บริหาร ด้วยการสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 120 ถุง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง (นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด) นายวิเชียร ศักดิ์เจริญ (คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด) นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งโครงการประมูลของรักของหวงผู้บริหาร เป็นการนำของใช้ส่วนตัวของผู้บริหารมาร่วมประมูล เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยกัน