บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) คว้ารางวัลเกียรติยศ Green Industry Level 4 ด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

Corporate News Thursday, 02 December 2021 14:08

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) คว้ารางวัลเกียรติยศ Green Industry Level 4 ด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 (Green Industry Level 4) ด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)โดยมีนายวิโรจน์  เลิศสลัก  ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน เป็นผู้แทน รับโล่รางวัล  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 567 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีแนวการบริหารจัดการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลถึงการเป็นวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งทางบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อันจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน.