BST Group รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564

Corporate News Tuesday, 26 July 2022 08:32

BST Group รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (Site2 NBL) และบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564 (ธงขาว-ดาวเขียว : Green Star Award) จำนวน 3 รางวัล และรับประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (ธงขาว-ดาวทอง : Gold Star Award) จำนวน 3 รางวัล รวมทั้งหมด 6 รางวัล จากคุณพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจะพิจารณามอบให้แก่องค์กรที่มีการรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับดีเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ