กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ BST

CSR News Tuesday, 13 November 2018 14:36

ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องกับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ BST พร้อมด้วยทีมงานจิตอาสา BST/E วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ลงพื่นที่ ณ ที่ทำการชุมชนตลาดมาบตาพุด

ซึ่งเป็นครั้งที่ 7/2559 กิจกรรมครั้งนี้ได้มีบริการตรวจรักษาโรค บริการทันตกรรม และกิจกรรมด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพแก่พี่น้องชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมด้วยเวชภัณฑ์ ยา วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มาให้บริการพี่น้องในชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

 5 ก.พ. 60