ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องกับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ BST พร้อมด้วยทีมงานจิตอาสา BST/E วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ลงพื่นที่ ณ ที่ทำการชุมชนตลาดมาบตาพุด

วันที่ 8-9พฤศจิกายน 2561 BST GROUP ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไผ่ วันที่ 8-9พฤศจิกายน 2561 BST GROUP ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไผ่ 

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในระดับชั้น ปริญญาตรี และ ปวส. ในทุกๆปี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา BSTได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาโทจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภาควิชา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 27คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงาน

Page 1 of 2